دانلود رمان دختر شرور محدثه فارسی

2

دانلود رمان دختر شرور محدثه فارسی

دختر شرور - دانلود رمان دختر شرور محدثه فارسی

امروز در سایت ام رمان بخوانید

نام : رمان دختر شرور ؛

نویسنده : محدثه فارسی ؛

ژانر : رمان طنز,رمان پلیسی

تعداد صفحات : ۲۰۴

خلاصه داستان : داستان رمان درباره یک دختر با خصوصیات اخلاقی و رفتاری بد می باشد. شیطنت بیش از اندازه و اذیت کردن مردم باعث خوشحالی او می شود! اما ناگهان همه چیز تغییر می کند و دختر عاشق می شود! تصور کنید که همچین دختری عاشق بشود!…

دانلود رمان رایگان

پ.ن : نیا نامر یلیخ هتوافتم .
م « سب » الله
مفایق ور جک مدرک و متفگ :
– شفایق ور وت ادخور ! هخآ وگب بصملا هب نیا یباذج ارچ ردقنا بزح یهللا ؟ یتسه
دنگوس رد دییات فرح نم تفگ :
– اعقاو ، مه هفیح هب ادخ . هخآ نیبب هچ هکیت ای .
مسمادآ ور داب مدرک و مکحم مدنوکرت هک دنگوس پچ مهاگن درک ! متشگرب شتمس و متفگ :
– یلو یم ینود لاصا شزا مشوخ ، دایمن زا مدآ یاه نیا یروج مدب دایم ؟ هک
یشیا ریز ل * ب تفگ و همادا داد :
– هن وت ادخور ! ایب و تشوخ مه دایب ! هرسپ ی کشخ بسچن .
وهی دنگوس تشگرب و تشپ مرس ور هاگن درک و عیرس دنلب دش و دعب زا ندز یکمشچ مزا رود
دش . مخا ماه ور رد مه مدیشک و ماپ متخادنا یور نوا یکی . مرانک تسشن و اب دنخبل
مهاگن درک !
– نلاا یدموا تنم ؟ یشک
دیدنخ و یامشچ ذفان شیکشم ور تخود یوت مشچ ماه و تفگ :
– هگم هشیم رهق امش ور لمحت درک خ ؟یمنا
مبل تشاد هب دنخبل شک دمویم یلو اب ره یروز دوب شهگن متشاد و ممخا ور ظفح مدرک .
– راک ؛ هتشیمه یاراتفر هابتشا یم ینک و رخآ مرس یایم ات نم و رخ ! یلو نیا هعفد روک
یدنوخ اقآ شوایس !
شوایس اب هدنخ تساوخ شتسد ور هزادنب رود مندرگ هک عیرس متفگ :
، – یوه شکب اب .
مخا یاه شوایس رد مه تفر یلو یعس درک اب نحل شمورآ زا ملد هرایب .
– یا ، اباب مناخ اه ! لثم هکنیا یباسح یطاق یدرک … بخ نم طلغ ، مدرک ؟ هبوخ
یدنخبل زا یور رورغ و میسنجدب مبل تسشن . شرکف ور دینکب رسپ باذج و رادلوپ و رورغم
هاگشناد یروطنیا هب یاپ من هداتفا ! زا یتقو دراو مدش مشچ یاه شوایس لابند نم دوب .
هی یروج یم مگ زا
یتقو دراو هاگشناد مدش راگنا دنچ لاس هرذگ ! شمه کی و ن

در صورت نارضایتی صاحب اثر و یا کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه لینک دانلود حذف می گردد.

اگر این رمان مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیست لطفا سریعا به ما اطلاع دهید

در صورتی که این رمان رو خوندید خوشحال میشیم نظر خودتان را در پایین همین مطلب بگذارید

دانلود نسخه پی دی اف

PDF DOWNLOAD

دانلود نسخه اندروید

APK DOWNLOAD

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/mromanir/public_html/wp-includes/class-wp-list-util.php on line 151

دیدگاه ها